Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit en de cliënt waarop Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Inspanningen Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit
Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit zal behandelingen uitvoeren naar best mogelijk vermogen en inzicht en op grond van de op dat moment bekende gegevens volgens de wetenschap.
Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit handelt volgens de richtlijnen van de fabrikanten, volgens eigen normen en gestelde praktijkregels en volgens door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke of medische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van producten, de behandelingen en trainingen en tevens de wijzigingen of aanvulling daarvan.

Privacy
De opgestelde privacy verklaring van Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit is van kracht zoals vermeld op de website.

Aansprakelijkheid
Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door en/of doordat onjuiste en/of onvolledige informatie verstrek is door de praktijk cliënt omtrent relevante lichamelijke of medische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 

Afspraken 
Gemaakte afspraken zijn bindend. 
Er worden géén (hand/nagel)behandelingen uitgevoerd bij nagelstylisten. Blijkt tijdens de behandeling dat de cliënt een (aankomend)stylist is dan wordt het volledige tarief van een privétraining berekend. 
Voor een behandeling wordt altijd tijd gereserveerd. Wijzigingen van afgesproken praktijkbehandelingen moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak telefonisch doorgegeven worden aan Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit.
Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit brengt kosten in rekening indien de cliënt een andere en/of kortere behandeling wenst dan initieel afgesproken en verzuimd heeft dit telefonisch te melden.
Indien de cliënt meer dan 10 minuten te laat op de afspraak verschijnt, behoudt Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit het recht de geplande behandeling in te korten en toch het volledige bedrag van de origineel geplande behandeling te berekenen. 

Annulering praktijk afspraken
Indien u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Bij verzuim om tijdig uw afspraak te annuleren worden kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen 100% van de geplande behandeling. 
Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit moet verhindering en wijzigingen voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling melden aan de client. 
Annuleer uw afspraak in geval van ziekte. Neem telefonisch contact op voor overleg wanneer u twijfelt over gezondheidsklachten. Wanneer de cliënt ziek op de afspraak verschijnt zal Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit de behandeling weigeren uit te voeren of toegang weigeren tot een cursus en de volledige kosten van de geplande behandeling in rekening brengen.
Beide partijen kunnen afwijken van de gestelde voorwaarden indien zij verhinderd zijn door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan wat juridisch en wettelijk omschreven wordt. Let op: het niet kunnen vinden van oppas voor een kind valt niet onder overmacht. 

Betaling
Betalingen van praktijkbehandelingen en product aankopen worden in de praktijk bij voorkeur met pin of contant voldaan.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

Product aankopen
Aangeschafte cosmetische producten en overige artikelen kunnen uit hygiënisch oogpunt niet geruild of geretourneerd worden.

Gebruik mobiele telefoon
Het gebruik van uw mobiele telefoon wordt, door de stylist, tijdens de behandeling als storend ervaren. Het gebruik van de mobiele telefoon belemmerd het behalen van een vakkundig eindresultaat. Daarom is het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens behandelingen niet toegestaan. 

Kinderen en ander gezelschap
Het is niet toegestaan uw kinderen mee te brengen tijdens uw behandeling.
Het meebrengen van ander gezelschap moet van tevoren telefonisch worden doorgegeven. Zonder opgaaf van reden kan besloten worden het verzoek tot meenemen van gezelschap niet toe te staan. Het is sowieso niet toegestaan meer dan één extra bezoeker mee te brengen. 

Nuttigen etenswaren en roken
Het is niet toegestaan tijdens behandelingen zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen of te roken.

Minimale leeftijd
De minimale leeftijd voor het plaatsen van kunstnagels of gelpolish is 18 jaar. 
Tijdens alle overige afspraken met personen onder de 18 jaar is de aanwezigheid van één ouder/verzorger tijdens de afspraak verplicht. 
Wanneer door de cliënt afgeweken wordt van deze voorwaarden zal Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit de behandeling weigeren uit te voeren en de volledige kosten van de geplande behandeling in rekening brengen.

Behoorlijk gedrag
Cliënten behoren zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na een waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit het recht de cliënt, zonder verdere toelichting of opgaaf van reden de toegang tot de praktijk te weigeren.

Voorbeelden en nail art
Voorbeelden van nail art (reeds aanwezig in de praktijk, reeds eerder gemaakt door Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit of meegebracht door de cliënt) dienen slechts als aanduiding. Omdat er altijd sprake is van handwerk en nagels, vingers en handen van cliënten altijd verschillen kan het resultaat bij iedere cliënt afwijken van het gebruikte voorbeeld.
Indien de cliënt, door Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit gemaakte, nagels en designs laat fotograferen voor commerciële doeleinden, moet eerst toestemming gevraagd worden aan Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit. Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit mag hiervoor een vergoeding eisen.

Beschadiging en diefstal
Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit heeft het recht een schadevergoeding te eisen van de cliënt indien deze cliënt meubilair, producten of apparatuur beschadigt. Van diefstal wordt door Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit altijd aangifte gedaan bij de politie. 

Klachten
Klachten over behandelingen of producten moeten door de cliënt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit. Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit zal binnen 5 werkdagen antwoorden. Tijdens vakantiesluiting van de praktijk kan hiervan worden afgeweken door Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit.
Indien de klacht gegrond is zal Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit een passende oplossing bieden en uitvoeren tenzij dit inmiddels voor de cliënt zinloos is geworden en dit tevens schriftelijk kenbaar maakt is.
Het aanbieden van passende oplossingen naar aanleiding van klachten na behandelingen vervallen indien:

– De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden/verwijderen door een andere stylist/pedicure.
– De cliënt zonder handschoenen huishoudelijke taken heeft verricht of met chemicaliën heeft gewerkt.
– De cliënt kunstproduct heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken/afgetrokken.
– De cliënt een aanbevolen verzorgingsproduct voor thuis verzoring niet volgens richtlijnen of advies toegepast heeft.
– De cliënt andere producten heeft gebruikt voor onderhoud van de natuurlijke nagels en kunstproduct dan geadviseerd door Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit.
– De cliënt heeft afgeweken van de door Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit gegeven adviezen.
– Opzettelijke schade of schade aan kunstproduct/nagels.
– De cliënt het advies van Pedicure praktijk Ciska Ten Voeten Uit om een arts te consulteren niet heeft opgevolgd.
– Bij ziekte of medicijngebruik.
– De cliënt een nagelbijter is.

Opzettelijke schade aan nagels en kunstproduct of schade door onjuist gebruik/dragen van kunstproduct en het niet opvolgen van adviezen is altijd waarneembaar voor de stylist.

(Kopiëren of publiceren van teksten of afbeeldingen van de auteur is niet toegestaan.)